Wat wij geloven

Wat is geloven?
Geloven hoort bij de kerk. Waarschijnlijk ken je de uitspraak, ‘Geloven doe je in de kerk, hier moet je het zeker weten!’ Maar, …. wat is geloven dan? Is ‘geloven’ iets met een vraagteken. Bijvoorbeeld: op de vraag, ‘Hoe laat is het’, klinkt het antwoordt: ‘Ik geloof dat het bijna … uur is’. De antwoorder is er dus niet zeker van. Dit geloven is geloven met een vraagteken. Geloven we ook zo in de kerk? Gelukkig niet, dat zou niet best zijn. In de kerk geloven we met een uitroep teken. Het is zeker. Dat is het Bijbels geloven. In de Bijbel staat een tekst die zegt: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet’ (Hebreeën 11 vers 1).

Geloven is dus meer dan iets begrijpen. Begrijpen heeft alles met kennis te maken. Een kind van een jaar of zes, zeven kan met verwondering naar dingen kijken en zich afvragen hoe het werkt of hoe iets kan. Bijvoorbeeld, hoe kan een motor van een auto draaien en blijven draaien. En als iemand het uitlegt kan het kind instemmend knikken, het kind gelooft zoals het is verteld, maar begrijpen is wat anders. Tot het kind op zekere leeftijd leert en ontdekt hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dan begrijpt men het en je hoeft het niet meer te geloven.

Wat geloven wij?
Als Hervormde gemeente van Tiendeveen – Nieuw-Balinge geloven wij dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarin staat onze gemeente in de gereformeerde traditie. Wij geloven zoals de Bijbel zegt, dat God de Schepper is van de hemel en van de aarde, met alles wat daarop en daarin leeft en beweegt.

Wij geloven dat de mens goed is geschapen, maar door eigen wil heeft gezondigd door het gebod van God te overtreden. Zo is hij een zondaar geworden. Hij staat zoals hij is geboren met de rug naar God toe en blijft vanuit zichzelf zo ook staan. Want, in de Bijbel lezen we dat de mens van uit zichzelf nooit weer met God in het reine zal komen.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is. Dat Hij mens is geworden om de straf op de zonde te dragen en de schuld te verzoenen. Want de Bijbel leert ons de weg om behouden te worden. Over Jezus Christus lezen we in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3 vers 16).

Wij geloven dat de Heilige Geest is uitgestort op de pinksterdag in Jeruzalem en dat Hij in de harten van mensen wil wonen en werken. Zodat mensen zich bekeren en gaan geloven, zich weer omkeren naar God toe en leren leven tot eer van God.

Wij geloven dat overal op aarde God door Zijn Geest Zijn Kerk sticht, bouwt en bewaard. Dat Hij daarbij mensen in Zijn dienst gebruikt. En dat de gemeente opgeroepen worden om door hun manier van leven God te loven in wat zij zeggen en wat zij doen. ‘En u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’ (Handelingen 1 vers 8). Daarom zijn wij, gezien deze tekst van mening dat die zendingsopdracht ook nu nog geldt als een taak van heel de gemeente, in woord en daad.

Tenslotte geloven wij en zien wij verlangend uit naar het laatste heilsfeit dat de Heere Jezus eenmaal zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat al Zijn Kinderen dan eeuwig met Hem mogen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal geen verdriet, pijn en ellende meer zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. Het beste en aller mooiste komt dus nog.

Alles wat wij geloven is ook verwoord in de belijdenisgeschriften. Met veel andere kerken op deze aarde aanvaarden we de drie belijdenissen van de oude kerk.
– de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis
– de Geloofsbelijdenis van Nicea
– de Geloofsbelijdenis van Athanasius

Bovendien stemmen we in met de drie belijdenissen uit de tijd van de Reformatie. De zogenaamde drie formulieren van Eenheid.
– de Nederlandse Geloofsbelijdenis
– de Heidelbergse Catechismus
– de Dordtse Leerregels