Corona informatie

Nieuws on 1 Jun , 2020

KerkradioKnop   KnopBeeld

 

D.V. maandag 2e pinksterdag is de zangdienst om 09:30u online te volgen (zonder beeld)
* Liturgie: Liturgie 2e Pinksterdag 2020
* Verwerking: 1-6-2020, Verwerking (HGJB) bij preek Luk.11.5-8.pdf

Afkondigingen:
– I.v.m. Pinksteren vervalt deze week het bezinningsmoment van woensdagavond
– Vanaf 7 juni is er weer mogelijkheid voor de gemeente om diensten te bezoeken. Hiervoor geldt het uitnodigingsbeleid. Zie verder het Gebruiksplan
– In de kerk in Nieuw Balinge zijn ook weer diensten om 10uur en 19uur vanaf 7 juni

Mededeling: Mocht u de diensten mee willen kijken en bij Kerkomroep een foutmelding krijgen gebruik dan bovenstaande YouTube link om naar de livestream te gaan. De beeld- en geluidskwaliteit is nu hetzelfde.

Liturgie D.V. 31 mei 09.30uur Ds. G.H. Koppelman (Wapenveld):
Voorzang: Psalm 105 vers 1
Psalm 111 vers 2
Psalm 119 vers 86
Schriftlezing Handelingen 2 vers 1 tot 13
Psalm 133 vers 1
Psalm 105 vers 3
Psalm 118 vers 12

Middagdienst 15:00uur ds. T. Beekman:
Voorzang: Ps. 114: 1
Zingen: Ps. 67: 1
Zingen: Ps. 33: 3
Schriftlezing: NT: Rom.8:1-17
Zingen: Ps. 119: 47
Zingen: Ps. 143: 10
Slotpsalm: 118: 12

Collecten: 1. G.Z.B 2. Kerk 3. werk van de kerkrentmeesters
Voor de collecte kunt u uw bijdrage overmaken. We zullen bedragen verdelen over de collectedoelen.
Voor Tiendeveen naar rekening NL55RABO0676813461 ten name van Ned. Herv. Kerk Tiendeveen of via Tikkie https://tikkie.me/pay/botj6maduaivvm8fr14n
Voor Nieuw Balinge naar rekening NL53INGB0003313362 ten name van Ned. Herv. Kerk Nieuw Balinge

Eerdere nieuwsberichten:
* De kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 mei besproken hoe om te gaan met de versoepelingen. Het volledige gebruiksplan waarin dit is beschreven kunt u hier bekijken. In juni en zeker ook naar juli toe is ons voornemen om toe te werken naar een uitnodigingsbeleid waarin ruimte is om met gemeenteleden in de diensten aanwezig te zijn in zowel Tiendeveen als Nieuw Balinge.
* De PKN geeft in haar protocol aan dat zingen niet is toegestaan zolang de resultaten van het onderzoek van de overheid daarnaar nog niet zijn afgerond. We hebben daarom per direct besloten dat de predikant 1 vers per keer opgeeft. Hij leest dit voor (want heeft het bewust gekozen) en daarna speelt de organist de betreffende psalm. De aanwezigen kunnen de tekst dan stil meelezen en in zichzelf ‘zingen’ en thuis kan er gewoon worden meegezongen.
* Een tweede meditatie gericht op de jeugd is te bekijken via de link https://www.youtube.com/watch?v=fBtSjyGmUN0
* Iedere woensdagavond is er zonder tegenbericht een bezinningsmoment om 20.00 uur via kerkradio en de website (zonder beeld)
* Een meditatie gericht op kinderen met beeld is te bekijken via de link https://www.youtube.com/watch?v=T-hcb5O1o9k&t=8s
* Afgelopen weken is gebleken dat niet iedereen de diensten kon volgen via kerkradio en internet vanwege de capaciteit van Kerkomroep. Met ingang van zondag 5 april start de dienst daarom om 09:30uur.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 26 maart 2020 besloten dat de erediensten in de kerk van Nieuw Balinge worden afgelast. In Tiendeveen laten we dienst met een minimale bezetting doorgaan zodat de gemeente thuis de dienst kan volgen via kerkradio of internet.

De kerkdienst in Tiendeveen zal geleid worden door de (gast)predikant in aanwezigheid van een dienstdoende ouderling en diaken en eventuele overige aanwezige kerkenraad met één of meer gezinsleden. Daarnaast zal er een organist en iemand voor de techniek aanwezig kunnen zijn. Op deze wijze hoeft de predikant niet voor een lege kerk te preken en houden we ons aan de richtlijnen van de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het is ons gebed en vurig verlangen dat deze ingrijpende maatregel van korte duur zal zijn en wij elkaar zeer spoedig weer als één lichaam van Christus in Gods huis mogen ontmoeten. Wij moedigen iedereen aan om de uitzending van erediensten actief te volgen.

Begrafenissen
In geval van begrafenissen wordt de familie gevraagd zorg te dragen dat maximaal 25 personen aanwezig zijn bij de rouwplechtigheid.

Activiteiten
Alle activiteiten en bijeenkomsten als catechese, clubs, jeugdwerk, zondagsschool, Bijbelkringen, ouderenmiddagen komen met onmiddellijke ingang te vervallen.

Pastoraat
Pastoraat bij gemeenteleden thuis, ziekenhuis of verpleeghuis wordt beperkt zulks in overleg met familie of andere betrokkenen. Telefonisch pastoraat is uiteraard mogelijk.

Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet. Voor eventuele vragen kunt u bij uw wijkouderling of bij Ds. Beekman terecht.

Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt.